Vyšlo tiskem - článek Zpravodaj města Velká Bíteš

29.12.2008 21:36

LESNÍ DRUŽSTVO HLEDÁ NOVÉ PODNIKATELSKÉMOŽNOSTI

Trvale nízká cena dříví v Evropě, zapříčiněná mimo jiné častým kalamitním roz­padem nepůvodních smrkových monokultur, globalizace celosvětového trhu dřívím a v neposlední řadě nelogická obchodní politika LČR, jakožto největšího vlastníka lesů u nás, přiměla vedení Lesního družstva (jehož i Velká Bíteš je šestnáctiprocent­ním spoluvlastníkem) k hledání nových finančních možností, směřujících především ke zlepšení kvality a druhové rozmanitosti obnovovaných lesních porostů v okolí za­interesovaných obcí.

V roce 2006 vysázeli a oplotili lesní dělníci cca 50 tisíc borovic černých, jed­lí obrovských a kavkazských na nevyužívané ploše pod vysokým napětím u silnice do Vlkova. Postupně budou stromky před Vánocemi prodány zájemcům a dosázeny no­vými. V témže roce jsme rozjeli zkusnou výrobu masívního zahradního a lesního ná­bytku z půlených kmenů, kromě běžného prodeje vylepšujeme „interiér“ námi obhos­podařovaných lesů. V zimním období nabízíme zájemcům výškové práce při stromové chirurgii a údržbě zeleně v intravilánu obcí.

Rok 2007 se nesl ve znamení přípravy několika časově a pracovně náročných akcí. Jednak to byla příprava projektové dokumentace k opravě retenční nádrže pod křov­skou pilou, převod starého zaniklého rybníka v k.ú. Níhov (dosud ve vlastnictví státu) a jeho případná následná rekonstrukce. Společně s firmou Ekostavy Brno zvažujeme i odbahnění rybníku Skříňka u Velké Bíteše. Opravy rybníku jsou ve stádiu čekání na vhodný dotační titul, jež by měl být znám během podzimu tohoto roku.

Velkým úspěchem je pro nás přidělení 2 milionové dotace z operačního fondu SZIF, díky němuž jsme mohli zakoupit finský lesní traktor VALTRA s otočným říze­ním, naviják IGLAND, vidle QUICK, půdní frézu MERRY, štěpkovač WANDAL­LE s hydraulickou rukou a finskou bránu. Touto 4,5 milionovou investicí jsme se stali nezávislými na dodavatelských firmách a již v dnešních dnech provádíme prá­ce pro cizí subjekty.

Vše výše uvedené nás velice těší, ale největší radost máme z toho, že se nám již třetím rokem podařilo snížit těžbu o 2 tisíce m3 dříví ročně, než dovoluje těžit lesní hospodářský plán a vyrovnávat tímto omezením nepříznivou věkovou strukturu lesů a dlouhodobě finančně eliminovat problém s rozpadem mladých smrkových porostů z důvodu sucha, václavky a zatékání posypové soli do lesa.

Největší pozornost v pěstění lesa věnujeme přirozené obnově ze semenáčků, na su­chých nepříznivých stanovištích přeměňujeme hynoucí les za borovici s listnáčem. Na jaře roku 2008 jsme zbudovali vlastní lesní školku, v níž jsme vyseli cca 120 tisíc jedin­ců pocházejících z uznaných semenných porostů z okolí Níhova. Část školky je osáze­na roubovanci původní „BOROVICE OSOVSKÉ“ , z níž budou v budoucnu sbírána semena s místními genetickými informacemi, určenými k obnově lesa.

Velkou pozornost věnujeme zvýšení úživnosti honitby a zakládáním zvěřních polí­ček. Letos na jaře jsme v lese vysázeli dalších 100 plodonosných vzrostlých dřevin, pře­vážně jeřábů, dubů a jabloní. Rád bych touto cestou poděkoval myslivcům z Níhova, Křoví a Bezděkova, s nimiž má Lesní družstvo tradičně dobré vztahy, za pomoc při jar­ním zalesňování a pálení klestu.

Vrásky na čele nám způsobují motorkáři v lesích, lidé, vyvážející do lesa odpad a tradičně myslivci z Vlkova svojí nebývalou brutalitou k lesu, bezohledností a spros­ťáctvím vůči lesnímu personálu.

Přijměte tedy, prosím, pozvání k nám do lesa od všech, kteří se na činnosti Les­ního družstva podílí a les jim není lhostejný, třeba na vycházku krásnou přírodou Bí­lého potoka k Ryglovskému mlýnu, kde na Vás čeká posezení u nově zbudované stu­dánky „Na Luhu“.

Další informace o Lesním družstvu můžete najít na našich internetových strán­kách www.ldso.webnode.cz.

Za Lesní družstvo svazu obcí

Jiří Nohel, jednatel

 

Zpět