Les

Původní lesní společenstva se v území lesního družstva vyskytují jen vyjímečně. S příchodem člověka byla nahrazena převážně smrkovými monokulturami, kde absentuje keřové a bylinné patro. Jen ve fragmentech či na okrajích nacházíme zbytky původních druhů. K nejrozšířenějším porostům patřily jedlodubové bučiny a bučiny s javorem. V jedlodubových bučinách byl ve stromovém patře dominantní buk lesní, s příměsí jedle bělokoré a dubu zimního. Bylinné patro je velmi chudé i v jarním aspektu. Vyskytuje se zde bika chlupatá, šťavel kyselý, borůvka, svízel okrouhlolistý, jestřábník lesní, pstroček dvoulistý, z mechorostů nejčastěji ploník ztenčený. Z mezotrofních druhů starček Fuchsův, violka lesní, mléčka zední. Lokálně druhy rodu ostružiník. Bučiny s javorem zaujímaly kamenité části středních až strmých svahů, kde se vyskytují půdy obohacené humusem, provzdušněné a čerstvě vlhké.

V dřevinném patře převládal buk lesní s příměsí jedle bělokoré a vždy s ušlechtilými listnáči – javor klen, lípa srdčitá a velkolistá, jasan ztepilý, jilm horský. V keřovém patře se vyskytuje bez hroznatý, zimolez obecný, kalina obecná. V bylinném patře se vyskytují mezofilní až nitrofilní druhy jako: bažanka vytrvalá, kopytník evropský, ostřice prstnatá, česnáček lékařský, šťavel kyselý, netýkavka nedůtklivá, starček Fuchsův, vraní oko čtyřlisté, vzácně lýkovec jedovatý.

Jasanové olšiny vyššího stupně zaujímaly údolní nivu potoků a prameniště. Hlavní dřevinou byla olše lepkavá, méně olše šedá, jasan ztepilý, vrba křehká. Dřevinami podél potoka jsou převážně vrba křehká, olše lepkavá, jasan ztepilý. V bohatém podrostu nalezneme mokřadní, vlhkomilné, mezofilní druhy a převahu druhů nitrofilních. Jsou to kopřiva dvoudomá, netýkavka nedůtklivá, starček Fuchsův, šťavel kyselý, řeřišnice hořká, papratka samice, vzácněji prvosenka vyšší. V okolí potoků se často hojně vyskytuje invazní netýkavka žláznatá. Mělké deprese a dna svahových úvalů zaujímají olšiny vyššího stupně. Trvalé zamokření omezuje možnost výskytu dřevin. Dominují zde mokřadní druhy jako skřípina lesní, metlice trsnatá, vysoké ostřice, blatouch bahenní, tužebník jilmový, violka bahenní, řeřišnice hořká a přesličky.

Současný stav ...