Prosinec

Pěstební práce

Sbíráme šišky borovice černé a smrku a pokračujeme ve sběru semen habru, lípy a jalovce. Od poloviny měsíce začínáme se sběrem šišek borovice lesní a modřínu. Sklepáváme semeno olše na plachty nebo na zamrzlé ledové plochy. Zakládáme do písku semena javoru a jedle. Uskladňujeme na zimu žaludy a bukvice (ochrana proti mrazům a myším) a kontrolujeme jejich stav.

Ve školkách jsou prakticky skončeny všechny práce, při dostatku sněhu plníme sněžné jámy. Za příznivého počasí pokračujeme v přípravě půdy pro jarní zalesňování, v ochraně kultur proti okusu a ohryzu zvěří, v prořezávkách zaměřených na měkké dřeviny a na výrobu vánočních stromků. Ochraňujeme topolové kultury proti zvěři, odřezáváme chorobné a poškozené větve a vyznačujeme v topolových porostech probírky.

Ochrana lesa

Vyhledáváme stromy napadené kůrovcem a ihned je zpracováváme. Pokračujeme v ničení hubek bekyně velkohlavé a hnízd housenek bekyně zlatořitné.

Výroba dříví

Pokračujeme v těžbě listnatých sortimentů. Za vhodného počasí provádíme těžbu k uvolnění přirozeného zmlazení.

Myslivost

Podle průběhu zimního počasí zajišťujeme krmení zvěře. Kácíme měkké listnáče pro ohryz. V případech vysokého sněhu upravujeme zvěři přístup ke krmelcům, zásypům a k vodě, sněhovými pluhy umožňujeme koroptvím přístup k zelené pastvě.

Pokračujeme v odstřelu holé spárkaté zvěře. Lovíme zvěř černou a škodnou na obnovách.

Přidružená výroba

Čistíme vlastní osiva a mlátíme víceleté pícniny. Ošetříme a uložíme zemědělské stroje a nářadí a začínáme s jejich opravami. Začínáme se zimní prořezávkou ovocných stromů. Ořezané větve necháme ležet jako ohryz zvěři.

Odposloucháváme včelstva a zajišťujeme zimní klid. Vykonáváme údržbářské a přípravné práce pro příští sezonu. Dbáme o klid a ochranu na rybnících a tocích.